Load roller 85×90 Yale – Hyster

Bánh xe nâng điện 85×90 Powerthane / Powerthane roller 85×90 used on Yale :

Yale MS10 E serie 845

Hyster

P 1.8 AC

P 2.0 AC

P 2.0L AC

P 2.2 AC

OM Pimespo CL 10 F24521….