Cảm biến tốc độ xe nâng SHINKO 8FBR15 / 25 T66-400-149-00

Cảm biến tốc độ xe nâng SHINKO 8FBR15 / 25 T66-400-149-00

Cảm biến tốc độ xe nâng SHINKO 8FBR15 / 25 T66-400-149-00