Bơm thủy lực xe nâng hàng

Bơm thủy lực xe nâng các loại

 • Bơm thủy lực TCM 114A7-11301, FD25Z3, 700, C240PKJ
  Bơm thủy lực TCM FD25Z3 700
 • Bơm thủy lực Mitsubishi, 91371-00200, FG15-18 F25A, 4G63, 4G64
  Bơm thủy lực Mitsubishi FG15-18 F25A, 4G63, 4G64
 • Bơm thủy lực Mitsubishi, 133A7-10201, FG20-30N5, H20
  Bơm thủy lực Mitsubishi FG20-30N5, H20
 • Bơm thủy lực Mitsubishi 91271-26200, FD20-30, F18A, S4E,S4E2
  Bơm Mitsubishi FD20-30, F18A, S4E,S4E2
 • Bơm thủy lực Mitsubishi, 91771-00100, FD20-30, F18B, S4S
  Bơm Mitsubishi FD20-30, F18B, S4S
 • Bơm thủy lực Mitsubishi, 91E71-10200, FD20-30, F18C, S4S
  Bơm Mitsubishi FD20-30, F18C, S4S
 • Bơm thủy lực TCM, 110F7-10232, FG10~18T19/C19, FG15-18T9H/C9H, H15, H20
  Mô tơ thủy lực TCM FG10~18T19/C19, H15,H20
 • Bơm thủy lực TCM, 177H7-10101, FB15-6
  Mô tơ thủy lực xe nâng TCM FB15-6
 • Bơm thủy lực TCM, 117M7-10321, FD20~30Z5, C240PKJ
  Mô tơ thủy lực TCM FD20~30Z5, C240PKJ
 • Bơm thủy lực TCM, 110F7-10271A , FG20-30T6, H20
  Bơm TCM FG20-30T6, H20
 • Bơm thủy lực TCM, 181N7-10001, FB20-25~7
  Bơm TCM FB20-25~7
 • Bơm thủy lực TCM 130G7-10411, FD80~100Z8, 6BG1
  Bơm TCM FD80~100Z8, 6BG1
 • Bơm thủy lực TCM, 129F7-10301, FHD35~ 45Z9, 4JG2
  Mô tơ thủy lực TCM
  FHD35~ 45Z9, 4JG2
 • Bơm thuỷ lực TCM, 178M7-10201, FRB15-6
  Mô tơ thuỷ lực TCM 
  FRB15-6
 • Bơm thủy lực TCM, 181E7-10001, FB15-7
  Mô tơ thủy lực TCM
  FB15-7
 • Bơm thủy lực TCM, 135C7-10021, FD35-40T8/C8, 6BG1
  Bơm Mitsubishi 
  FD35-40T8/C8, 6BG1
 • Bơm thủy lực TCM, 15807-10302, FD80-100Z7, 6BG1
  Bơm TCM
  FD80-100Z7, 6BG1
 • Bơm thủy lực TCM, 15787-10402, FD50-70Z7, 6BB1
  Bơm TCM 
  FD50-70Z7, 6BB1
 • Bơm thủy lực TCM, 130C7-11361, FD50-100Z8, 6BG1
  Bơm Mitsubishi 
  FD50-100Z8, 6BG1
 • Bơm thủy lực TCM , 128E7-10201, SD36-36L728,  FD40~45C8/T8 , 6BG1
  Bơm TCM 
  FD40~45C8/T8 , 6BG1
 • Bơm thủy lực TCM, 133A7-10201, FG20-25N5, H20
  Bộ thủy lực TCM 
  FG20-25N5, H20 
 • Bơm thủy lực TCM, 13657-10201, FD30Z8, C240PKJ
  Mô tơ thủy lực TCM 
  FD30Z8, C240PKJ 
 • Bơm thủy lực TCM, 117M7-10401, FD20-30T6,T3Z, C240PKJ
  Mô tơ thủy lực TCM 
  FD20-30T6,T3Z, C240PKJ 
 • Bơm thủy lực TCM 15787-10502, SGP2-36R410 , FD50,~100Z7, 6BB1/ 6BD1
  Mô tơ thủy lực TCM 
  FD50,~100Z7 , 6BB1/ 6BD1
 • Bơm thủy lực TCM, 130C7-10401, FD50-100Z8, 6BG1
  Máy thủy lực TCM 
  FD50-100Z8, 6BG1
 • Bơm thủy lực TCM, 134A7-10301, FD20-30T7/T3, TD27
  Máy thủy lực TCM 
  FD20-30T7/T3, TD27
 • Bơm thủy lực Toyota, 67110-32871-7, SDYA44-7L041 081-2, 5FG35~45, 2F
  Máy thủy lực Toyota
  5FG35~45, 2F
 • Bơm thủy lực Toyota, 67130-13330-71, 67110-13330-71, 7F10~18, 4Y,1DZ
  Bơm Toyota
  7F10~18, 4Y,1DZ
 • Bơm thủy lực Toyota 7FG35-40 (9812-0711), 67110-30510-71, SDY A56.7L567, 13Z, 1FZ, G4 (GM6-262)
  Bơm Toyota
  7FG35-40 ( (9812-0711), 13Z
 • Bơm thủy lực Toyota 67130-23320-71, 7FG10~25, 5K, 4Y
  Bơm Toyota
  7FG10~25, 5K, 4Y
 • Bơm thủy lực Toyota, 67120-26650-71, 8FD/G20-30, 1DZ, 4Y
  Bơm thủy lực Toyota
  8FD/G20-30, 1DZ, 4Y
 • Bơm thủy lực Toyota, 67110-23640-71, 6FD20~30, 1DZ
  Bơm thủy lực Toyota
  6FD20~30, 1DZ
 • Bơm thủy lực Toyota, 67120-32881-71. 6FD35-45, SHIMADZU  SDYA56.7L495
  Bơm thủy lực Toyota
  6FD35-45
 • Bơm thủy lực Toyota , 67110-13600-71, 6FG10-25, 5K, 4Y
  Bơm Toyota
  6FG10-25, 5K, 4Y
 • Bơm thủy lực Toyota, 67130-23360-71, 67110-23360-71,7FD20-30, 1DZ
  Bơm Toyota
  7FD20-30, 1DZ
 • Bơm thủy lực Toyota 67110-30560-71, 7FD45-50 9 (0711-), 13Z, 14Z
  Bơm Toyota
  7FD45-50 (0711-), 13Z, 14Z
 • Bơm thủy lực Toyota, 67130-33330-71, 7FG20~30, 4Y
  Mô tơ thủy lực Toyota
  7FG20~30, 4Y
 • Bơm thủy lực Toyota, 67110-32071-71, 5FG10-18, 5K
  Mô tơ thủy lực Toyota
  5FG10-18, 5K
 • Bơm thủy lực Toyota, 67110-23660-71, 6-7FD20~30, 2Z
  Mô tơ thủy lực Toyota
  6-7FD20~30, 2Z
 • Bơm thủy lực Toyota, 67110-13620-71, 6FD10~18, 1DZ
  Bơm Toyota
  6FD10~18, 1DZ
 • Bơm thủy lực Toyota, 67110-23620-71, 6FG20~25 (9401-9109), 4Y
  Bơm Toyota
  6FG20~25 (9401-9109), 4Y
 • Bơm thủy lực Toyota, 7FD45~50 (9812-0711), 67110-30550-71, 13Z, 14Z
  Bơm Toyota
  7FD45~50 (9812-0711),13Z, 14Z
 • Bơm thủy lực Toyota, 67120-16600-71, 8FD/G10-18, 1DZ, 4Y
  Bơm Toyota
  8FD/G10-18, 1DZ, 4Y
 • Bơm thủy lực Toyota, 67110-33041-71, 5FG15~18 ( 8909-9109), 5K
  Bơm Toyota 
  5FG15~18 ( 8909-9109), 5K
 • Bơm thủy lực Toyota, 67110-23871-71, 5FD/G20~25 (8909-9010), 4Y, 1Z
  Bơm Toyota
  5FD/G20~25 (8909-9010), 4Y, 1Z
 • Bơm thủy lực Toyota, 67110-33620-71, 6FG30, 4Y
  Mô tơ thủy lực Toyota
  6FG30, 4Y
 • Bơm thủy lực Toyota, 67110-30520-71, 7FG35~40 (0711~), 1FZ,G4, 13Z
  Mô tơ thủy lực Toyota
  7FG35~40 (0711~), 1FZ,G4, 13Z
 • Bơm thủy lực Toyota, 67120-36680-71, 8FD20~30, 2Z
  Mô tơ thủy lực Toyota
  8FD20~30, 2Z
 • Bơm thủy lực TCM, 280B7-10001, FB30-7
  Bơm TCM
  FB30-7
 • Bơm thủy lực Komatsu 3EB-60-12410, KAYABA  KZP4-23CSSB, FD20~30-11, C240PKJ
  Bơm Komatsu
  FD20~30-11, C240PKJ
 • Bơm thủy lực Hyster 1327878, 1324536, B5800-10501, 1459698, KAYABA , KRP4-25CVQN, H40XL, H200XL, H40
  Bơm Hyster 
  H40XL, H200XL, H40
 • Bơm thủy lực TCM, 143C7-10011, FD35~40T9, S6S
  Bơm thủy lực TCM
  FD35~40T9, S6S
 • Bơm thủy lực TCM, 143F7-10011, FD45~50T9, S6S
  Bơm thủy lực TCM 
  FD45~50T9, S6S
 • Bơm thủy lực Komatsu, 37B-1KB-2030, FD20~30-11, 4D95L
  Bơm thủy lực Komatsu
  FD20~30-11, 4D95L
 • Bơm thủy lực Komatsu, 37B-1KB-3040 , FD20~30/12/ 14/16, 4D94E
  Bơm Komatsu
  FD20~30/12/ 14/16, 4D94E
 • Bơm thủy lực Komatsu, 124W7-10301, FG35-40T8, TB42
  Bơm Komatsu
  FG35-40T8 , TB42
 • Bơm thủy lực Komatsu, FG20~30-8, 3EB-60-12210, KAYABA, KZP4-23CSSB, FG20~30-11, H20
  Bơm Komatsu 
  FG20~30-8, FG20~30-11, H20
 • Bơm thủy lực Komatsu. 3EC-60-39920, KFP3260- KP1005AK, FD40T-7, 6D102
  Bơm thủy lực Komatsu
  FD40T-7, 6D102
 • Bơm thủy lực Komatsu, 37B-1KA-3050, Kayaba KFP2228CSMSJ, FG20-30/12/14, H20
  Bơm thủy lực Komatsu 
  FG20-30/12/14, H20
 • Bơm thủy lực Komatsu 37B-1KB-2020, FD20~30-11, 4D95S
  Bơm thủy lực Komatsu 
  FD20~30-11, 4D95S

Bơm thủy lực xe nâng

Mô tơ thuỷ lực là những thiết bị biến đổi và truyền dẫn “NĂNG LƯỢNG”.

Công Ty TNHH Phụ Tùng Xe Nâng Asia nhập khẩu trực tiếp linh kiện và phụ tùng thay thế dùng cho các hãng xe nâng trên thị trường Việt Nam.

Thông tin cần thiết cho việc cung cấp phụ tùng

Bơm thủy lực xe nâng

–          Hiệu xe                                 – Model xe

–          Serial                                   – Mã phụ tùng

–          Tên phụ tùng                      – Số lượng cần mua

Chú ý: Thông tin sản phẩm chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với nhân viên kinh doanh để có được khảo sát nhanh chóng và chính xác về sản phẩm.

Công Ty TNHH Phụ Tùng Xe Nâng Asia chuyên cung cấp phụ tùng chất lượng cao giá tốt  cho tất cả các loại xe nâng như: Crown, Raymond, Hyster, Yale, Toyota, Komatsu, TCM , Mitsubishi, Jungheinrich, BT, Linde, Clark…

Mục đích hoạt động của chúng tôi nhằm đem tới cho khách hàng nguồn phụ tùng chất lượng, giá cả hợp lý và thời gian đáp ứng nhanh chóng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ miễn phí về tư vấn dịch vụ, thông tin và giá cả bơm thủy lực xe nâng

Dịch vụ Bảo trì và cung cấp phụ tùng xe nâng: Với đội ngũ nhân viên có năng lực, trí tuệ, được đào tạo bài bản, họ đã từng được chính các công ty, các hãng xe nâng tiếng tăm đào tạo Có đội ngũ công nhân trách nhiệm, kỷ luật, hiểu biết sâu về các dòng xe nâng sản xuất   bởi nhiều hãng trong và ngoài nước, thành thạo các quy trình kỹ thuật tháo lắp, sửa chữa, bảo trì đối với từng loại xe khác nhau.

Sử dụng các trang thiết bị máy móc hiện đại, phụ tùng bơm thủy lực xe nâng hàng nhập chính hãng… đảm bảo hiệu suất hoạt động và tuổi thọ cho máy móc của khách hàng.