MÂM XE NÂNG

Mâm xe nâng 650-10 TCM FD10~15; CPCD10-18; Komatsu  FD10~18-16/-17/-20,FD30-12/-14/-16/-17; Mitsubishi FD10~18 Mâm xe nâng 500-8 Komatsu FD10~18-16/-17/-20; Toyota 3-8FD10~18,6-8FBN10~18 Mâm xe nâng 700-12 Toyota 3-8F20~25 , 5-7F35~40 Mâm xe nâng 700-12 Mitsubishi FD20~25(F18B/F18C); Komatsu FD20~25-12/-14/-16/-17 Mâm xe nâng 650-10 TCM FD30; Heli CPCD30-35 Mâm xe nâng 700-12 TCM FD20~25Z5/T6/T3/T3C/V5T/V3T/T4/T4C Mâm xe nâng 600-9 TCM FD20~25; Heli  CPCD20~25 Mâm xe nâng 600-9 TCM FB15-V/-7/-7; FB10~18 ; Komatsu FD20~25-12/-14/-16/-17 ; Toyota 3-8FD20~25 Mâm xe nâng 700-12 TCM FD35~40T9/T8, FHG35N9/N8, FHD35Z9/Z8, FD35Z9, FD35T2, FD35T3, FD45Z7 Mâm xe nâng 500-8 TCM FD10~18,FB15-6;Heli CPCD10~18