KIM PHUN NHIÊN LIỆU

Kim phun nhiên liệu xe nâng DN15PD6 S4S/F18B,S6S/FD35-50 09340-05060 Kim phun xe nâng DN4PD1 1DZ/5-8FD, 3Z/8FD, 14Z, 15Z/7FD 23620-76001-71, 23620-76003-71 Kim phun nhiên liệu xe nâng DLLA144P830 2Z/7-8F,13Z (0511-0711)/7FD 23620-78701-71 Kim phun DNOPDN113 TD27, TD42, 4JG2 A-16620-43G02, Z-8-97107-444-0 Kim phun động cơ DN0SD2110 C240PKJ, 2J, C190, 2H Z-5-15311-006-0, 23620-76002-71